Obchodní podmínky

společnosti WarHouse Gaming s.r.o., IČO 07778121, se sídlem Molitorov 1, 281 63 Kouřim

 

 

 

I.          Základní ustanovení

 

1.1       Definice pojmů. Obchodní podmínky využívají pojmů s následujícím významem:

 

OZ, Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky v účinném znění.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti WarHouse Gaming s.r.o.

WarHouse Gaming, Prodávající

Obchodní společnost WarHouse Gaming s.r.o., IČO 07778121, se sídlem Molitorov 1, 281 63 Kouřim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 307433

e-shop

Internetový obchod provozovaný Prodávajícím umístěný na webových stránkách www.warhouse.cz/eshop/

Uživatel

Každá osoba užívající e-shop resp. jeho služeb. Uživatelem je zejména Kupující, ale i každá další osoba užívající e-shop resp. jeho služeb jiným způsobem než k nákupu zboží (např. registrace na e‑shopu, užívání zákaznického účtu, vznášení dotazů ke zboží prostřednictvím e-shopu, přihlášení se k odběru novinek apod.).

Kupující

Osoba, která činí prostřednictvím e-shopu objednávku zboží, a uzavírá tak Kupní smlouvu s Prodávajícím. Kupujícím může být Spotřebitel, nebo jiná osoba, zejména pak Podnikatel.

Podnikatel

Osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, která uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti s touto činností. Uvede-li osoba v registraci nebo při uzavírání Kupní smlouvy své identifikační číslo nebo daňové identifikační číslo, má se za to, že uzavírá Kupní smlouvu v souvislosti s výkonem své výdělečné činnosti, a platí pro ni tedy pravidla Obchodních podmínek určená pro Podnikatele. Za Podnikatele se považuje i ten, kdo jedná jménem Podnikatele nebo na jeho účet.

Spotřebitel

Člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Smluvní strany

Prodávající a Kupující společně.

Kupní smlouva

Kupní smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami prostřednictvím e-shopu.

 

1.2       Předmět Obchodních podmínek. Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vznikající z Kupní smlouvy a v rámci předsmluvního jednání o uzavření Kupní smlouvy. Obchodní podmínky se použijí rovněž na úpravu vztahů vznikajících mezi WarHouse Gaming a Uživatelem při používání e-shopu a využívání jeho služeb.

 

1.3       Kontaktní údaje. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:                             

             Telefon:                                                                  +420778484911

             E-mail:                                                                    hello@warhouse.cz     

            

Další kontaktní údaje jsou uvedeny na e-shopu v sekci O nás.

 

1.4       Forma a obsah Kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v písemné formě v elektronické podobě. Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy. Přílohou a neoddělitelnou součástí Obchodních podmínek jsou Zásady zpracování osobních údajů. Součástí Obchodních podmínek je a Vzorový formulář pro odstoupení Spotřebitele od smlouvy podle § 1829 OZ. Ujednání v Kupní smlouvě, které je v rozporu s Obchodními podmínkami, má přednost před úpravou Obchodních podmínek.

 

1.5       Souhlas s Obchodními podmínkami. Kupující před dokončením objednávky výslovně potvrzuje, že se seznámil se zněním Obchodních podmínek a Zásad zpracování osobních údajů, souhlasí s nimi a je si vědom, že se stávají součástí Kupní smlouvy, a to ve znění platném a účinném v době odeslání objednávky.

 

1.6       Závaznost informací na e-shopu. Údaje uvedené na e-shopu a v dokumentech dostupných na e-shopu, zejména údaje o zboží, jeho vlastnostech, ceně apod. jsou platné a závazné s výjimkou údajů zjevně chybných a s výjimkou údajů o dostupnosti zboží. Údaje o dostupnosti zboží na e‑shopu jsou pouze orientační a nejsou pro Prodávajícího závazné. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

 

1.7       Jazyk a archivace Kupní smlouvy. Smlouvu je možno uzavřít výhradně v českém jazyce. Smluvní dokumentace bude archivována v evidenci Prodávajícího a Prodávající o ní Kupujícímu na jeho žádost poskytne informace. Kupující bude mít smluvní dokumentaci k dispozici ve své e-mailové komunikaci s Prodávajícím. Učiní-li Kupující objednávku jako registrovaný Uživatel prostřednictvím svého zákaznického účtu, bude mít přístup k objednávce také prostřednictvím svého zákaznického účtu, v němž bude uložena.

 

1.8       Náklady na použití prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy hradí Kupující, přičemž se neliší od základní sazby.

 

1.9       Dostupnost e-shopu. Prodávající neodpovídá za nepřetržitou dostupnost e-shopu a služeb s ním spojených (např. zákaznický účet), a to zejména s ohledem na nutnost údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo třetích osob.

 

 

II.         REGISTRACE, ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 

2.1       Registrace. Uživatel je oprávněn využít možnost registrace na e-shopu, čímž dojde k vytvoření jeho zákaznického účtu. Prostřednictvím zákaznického účtu může Uživatel činit objednávky na e-shopu a získává přístup k historii objednávek, které na e-shopu skrze zákaznický účet učinil.

 

2.2       Přístup k účtu. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Při registraci uvede Kupující osobní údaje, které je oprávněn kdykoli v průběhu existence zákaznického účtu měnit. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

2.3       Zrušení zákaznického účtu. Prodávající může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy se Kupující k uživatelskému účtu nepřihlásil po dobu delší než 12 měsíců. Podmínkou zrušení zákaznického účtu Prodávajícím je skutečnost, že Prodávající Kupujícího na možnost zrušení upozornil nejméně 1 měsíc před vypršením doby 12 měsíců.

 

2.4       Podmínky užívání zákaznického účtu. Ostatní podmínky a další informace k užívání zákaznického účtu jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

 

III.       KROKY K VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1       Nákup na e-shopu. Objednávku na e-shopu je možno učinit

(i)               prostřednictvím zákaznického účtu, provedl-li Kupující registraci na e-shopu, nebo

(ii)              bez registrace

 

3.2       Volba zboží. Zboží, které má být předmětem objednávky, zvolí Kupující vložením požadovaného množství vybraného zboží do košíku. Vložením zboží do košíku Kupující nečiní závaznou objednávku a Kupující může zboží z košíku kdykoliv před učiněním objednávky odstranit. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího (např. uvést jiné zboží, než které Prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi). Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si Kupující objednal, ledaže se s Kupujícím dohodne jinak.

 

3.3       Vyplnění objednávky. Po vložení požadovaného zboží do košíku a zvolení možnosti „Pokračovat do pokladny“ uvede Kupující do objednávky své osobní údaje, přičemž nepovinné údaje jsou označeny jako „Volitelné“. V případě, že Kupující činí objednávku prostřednictvím svého zákaznického účtu, může zvolit údaje jiné, než údaje předvolené v zákaznickém účtu. Kupující odpovídá za správnost svých osobních údajů uvedených v objednávce resp. poskytnutých Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a plněním povinností z ní. Kupující zvolí při vyplňování objednávky způsob platby a způsob dodání zboží. Kupující má před odesláním objednávky také možnost uvést svoje poznámky k objednávce nebo se přihlásit k zasílání novinek. V dalším kroku má Kupující možnost v rámci přehledu objednávky zkontrolovat údaje vyplněné do objednávky a před jejím odesláním uvedené údaje případně opravit. Po kontrole údajů Kupující kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ odešle objednávku Prodávajícímu, čímž učiní závaznou objednávku.

 

3.4       Uzavření Kupní smlouvy. Vystavením zboží na e-shopu činí Prodávající nabídku (návrh na uzavření Kupní smlouvy) k vystavenému zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Nabídka Prodávajícího nezahrnuje montáž zboží. Kupující odesláním objednávky přijímá v rozsahu jím objednaného zboží nabídku Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky Prodávajícímu. Obdržení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, ve kterém bude shrnuta objednávka Kupujícího a k němuž budou připojeny Obchodní podmínky. Kupující bere na vědomí, že e-mail potvrzující obdržení objednávky je generován automaticky, a tudíž nepotvrzuje správnost údajů o objednaném zboží včetně jeho ceny. Objednávka učiněná s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, i kdyby podstatně neměnily podmínky nabídky Prodávajícího, není přijetím nabídky, a jejím odesláním tedy nedojde k uzavření Kupní smlouvy.

 

3.5       Objednávka zboží se zjevně chybnými údaji. Objedná-li Kupující zboží, u něhož je uveden zjevně chybný údaj (zejména o ceně nebo vlastnostech zboží jako rozměr, materiál, funkce apod.), nemá nárok na dodání zboží za podmínek nebo s vlastnostmi odpovídajícími těmto chybným údajům a Prodávající má právo od Kupní smlouvy v tomto případě odstoupit. Zjevně chybným údajem se rozumí zejména:

(i)               cena výrazně nižší než odpovídá danému zboží;

(ii)              nesprávně uvedená měna u ceny zboží;

(iii)                             uvedení vlastnosti zboží, které zboží zjevně s ohledem na svoji povahu, druh, vyobrazení nebo údaje uvedené v katalogovém listu nemůže mít.

 

3.6       Oprava údajů po odeslání objednávky. Zjistí-li Kupující po odeslání objednávky chybu v jím zadaných údajích, je povinen neprodleně tuto chybu a současně i správný údaj oznámit Prodávajícímu.

 

3.7       Odstraňování pochybností o správnosti objednávky. V případě vzniku jakýchkoliv pochybností na straně Prodávajícího o správnosti objednávky si Prodávající za účelem předcházení vzniku omylů při uzavírání a plnění Kupní smlouvy, jakož i za účelem minimalizace rizika vzniku případných sporů, vyhrazuje právo požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě není Prodávající povinen plnit do okamžiku, kdy mu bude správnost objednávky Kupujícím potvrzena. Prodávající je oprávněn takto postupovat dle svého uvážení zejména v případě:

(i)               zjevně chybného údaje o Kupujícím;

(ii)              neobvykle vysokého množství objednaného zboží;

(iii)             neobvykle vysoké ceny objednaného zboží;

(iv)             že místo dodání má být mimo území České republiky nebo Slovenské republiky.

 

IV.       DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

4.1       Způsoby dodání zboží. Kupující může volit z následujících způsobů dodání zboží:

 

(i)                              doručení přepravní službou DPD a FIEGE; tímto způsobem je dodáváno zboží jen na území České republiky a Slovenské republiky.

                                                                                          

             Kupující bere na vědomí, že nikoli pro každé zboží mohou být poskytovány všechny výše uvedené způsoby dodání, a to zejména z důvodu jeho rozměrů nebo hmotnosti. V takovém případě se volba způsobu dodání omezuje na právě dostupné způsoby. V pochybnostech se Kupujícímu doporučuje vyžádat informaci o dostupném způsobu dodání dotazem na Prodávajícího.

 

4.2       Náklady na dodání zboží. Náklady na dodání zboží nese Kupující a uhradí je společně s cenou zboží. Výše nákladů na dodání zboží se odvíjí od zvoleného způsobu dodání a může být ovlivněna množstvím, rozměry a hmotností objednávaného zboží. Orientační výše nákladů na dodání zboží činí:

 

-           DPD a FIEGE při dodání v rámci ČR:        125,- Kč DPD a 200Kč Fiege. Ceny bez DPH.

 

O konkrétní výši nákladů na dodání zboží vybraným způsobem bude Kupující informován před odesláním objednávky. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že v případě požadavku na dodání zboží mimo území České republiky nebo Slovenska je potřeba možnost a konkrétní způsob dodání ověřit nejdříve u Prodávajícího na e-mailové adrese hello@warhouse.cz nebo telefonicky na čísle +420778484911, kde bude Kupujícímu zároveň sdělena výše nákladů na dodání zboží.

 

4.3       Příprava zboží k dodání. V případě, že Kupující zvolí způsob platby na dobírku, Prodávající připraví zboží, které má v okamžiku objednávky na skladě, k dodání způsobem zvoleným Kupujícím zpravidla do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. V případě, že Kupující zvolí způsob platby převodem na bankovní účet Prodávajícího nebo online platbu kartou, bude zboží dostupné v době objednávky na skladě Prodávajícího připraveno k dodání způsobem zvoleným Kupujícím zpravidla do 14 (čtrnácti) dnů poté, co bude platba ceny zboží a nákladů na jeho dodání připsána na účet Prodávajícího.

 

4.4       Převzetí zboží a jeho kontrola. Kupující je povinen dodávané zboží převzít. Při převzetí je Kupující povinen zboží ihned zkontrolovat, zejména zda nemá zjevné vady nebo poškozený obal. V případě poškozeného obalu zboží je Kupující povinen oznámit tuto skutečnost přepravci, případně je Kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby v případě poškození obalu zboží sepsal s přepravcem zápis o škodě. Prodávající upozorňuje Kupujícího na skutečnost, že odpovědnost za poškození zboží při přepravě nese přepravce.

 

4.5       Náklady v případě zmaření dodání zboží. V případě, že z důvodů na straně Kupujícího nedojde k dodání zboží ve sjednaném termínu, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit náklady Prodávajícímu z tohoto důvodu vzniklé, zejména náklady na uskladnění a opětovné dodání zboží.

 

4.6       Nebezpečí škody na zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího - Spotřebitele převzetím zboží, na ostatní Kupující převzetím zboží resp. předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží do místa určení v případě sjednání jiného způsobu dodání než osobním odběrem.

 

4.7       Montáž. Kupující je povinen při montáži zboží postupovat dle pokynů v přiloženém návodu.

                                                                            

 

V.         CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1       Cena zboží. Cena zboží je uvedena na e-shopu v českých korunách, a to včetně DPH a případných dalších poplatků, nezahrnuje však náklady na dodání ani montáž zboží. Prodávající si vyhrazuje, že u vybraného zboží nemusí být cena uvedena na e-shopu, nýbrž bude sdělena přímo Uživateli v reakci na jím vznesený dotaz. V takovém případě bude nabídka k tomuto zboží učiněna až v okamžiku, kdy Uživatel obdrží e-mail Prodávajícího se sdělením ceny tohoto zboží.

 

5.2       Způsob platby. Kupující je oprávněn zvolit mezi následujícími způsoby platby:

(i)               v hotovosti na dobírku,

(ii)              převod na bankovní účet Prodávajícího,

(iii)             online platba kartou.

 

5.3       Náklady platby.  Náklady spojené s platbou nese Kupující. Platba dobírkou je zpoplatněna částkou =40,- Kč, přičemž zboží bude Kupujícímu předáno až po provedení úhrady ceny zboží a nákladů na dodání zboží. U ostatních způsobů platby si Prodávající žádné poplatky za platbu neúčtuje. Tím není dotčena možnost vzniku povinnosti Kupujícího k úhradě nákladů spojených s platbou vůči třetím osobám (např. bance, poskytovateli platební karty, apod.)

 

5.4       Převod na účet. V případě platby převodem na bankovní účet Prodávajícího vystaví po uzavření Kupní smlouvy Prodávající dohromady na cenu zboží a náklady na dodání zboží zálohovou fakturu, která nebude daňovým dokladem a kterou zašle Kupujícímu. Na základě této zálohové faktury uhradí Kupující zálohu ve výši ceny zboží a nákladů na dodání zboží. Splatnost zálohy bude činit 10 (deset) dnů ode dne učinění objednávky. Po uhrazení zálohy bude Kupujícímu dodáno zboží. Po dodání zboží Kupujícímu pak Prodávající opět vystaví na cenu zboží a náklady na dodání zboží fakturu, která však již bude daňovým dokladem, přičemž na její úhradu započte již uhrazenou zálohu. Kupující tak bude povinen na základě faktury uhradit pouze případný rozdíl vzniklý tehdy, bude-li částka fakturovaná fakturou vyšší než částka fakturovaná zálohovou fakturou (např. v důsledku vzniku nákladů na uskladnění zboží nebo na opakované dodání zboží, nepodaří-li se Kupujícímu z důvodů na jeho straně dodat zboží napoprvé). Splatnost tohoto rozdílu bude činit 10 (deset) dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu.

 

5.5       Online platba kartou. V případě online platby kartou vystaví po uzavření Kupní smlouvy Prodávající dohromady na cenu zboží a náklady na dodání zboží fakturu, která bude daňovým dokladem. Po uhrazení faktury bude Kupujícímu dodáno zboží.

 

5.6       Výhrada vlastnického práva. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením ceny zboží.

 

 

VI.       VADNÉ PLNĚNÍ, REKLAMACE

 

6.1       Řádné plnění Prodávajícího. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, tj. že odpovídá ujednané jakosti, ujednanému provedení a je dodáno v ujednaném množství. V případě, že jakost a provedení zboží nebyly ujednány, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží je vhodné pro účel patrný z Kupní smlouvy, a není-li takový účel patrný, pak pro účel obvyklý. Není-li Kupující Podnikatelem, je Prodávající povinen dodat zboží v jakosti podle ustanovení § 2161 OZ.

 

 6.2      Výjimky z odpovědnosti Prodávajícího. Prodávající neodpovídá zejména za

(i)               vady, o kterých Kupující před převzetím zboží věděl nebo o kterých musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět

(ii)              vady, které Kupující způsobil sám, a to zejména nevhodnou manipulací, chybnou montáží nebo nedodržením pokynů k montáži a pokynům k používání, používáním zboží k jiným než určeným účelům, či skladováním v nevhodných podmínkách

(iii)             vady, pro které byla s Kupujícím ujednána nižší cena zboží

 

6.3       Potvrzení o právech z vadného plnění. Prodávající potvrdí Kupujícímu, po jakou dobu, v jakém rozsahu a jakým způsobem má Kupující možnost uplatnit práva z vadného plnění, pokud o to Kupující písemně požádá. Toto právo má však pouze Kupující, který není Podnikatelem.

 

6.4       Uplatnění práv z vadného plnění. Kupující, který není Podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Kupující – Podnikatel je však oprávněn uplatnit právo z vady jen, pokud zboží bylo vadné při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího - Podnikatele, byť se vada projevila později. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva Kupujícího z případné záruky za jakost.

 

6.5       Záruka za jakost. Poskytne-li Prodávající Kupujícímu na zboží záruku za jakost, zavazuje se, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží v záruční době, uvedené v záručním listě nebo na obalu zboží, která může být i delší než 24 měsíců.

 

6.6       Lhůta k oznámení vady (reklamaci). Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zboží a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, je Kupující povinen jí oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámí-li Kupující vadu zboží Prodávajícímu včas, je Prodávající oprávněn reklamaci zamítnout a právo z vadného plnění Kupujícímu nepřiznat.

 

6.7       Způsob oznámení vady (reklamace). Kupující je povinen řádně a včas oznámit Prodávajícímu existenci vady, a to písemně:

-          v elektronické podobě na email hello@warhouse.cz, nebo

-          v listinné podobě na adresu WarHouse Gaming s.r.o., Molitorov 1, 281 63 Kouřim

V oznámení je Kupující povinen popsat, jakým způsobem se vada projevuje.

 

6.8       Práva z vadného plnění (způsob řešení reklamace) při podstatném porušení Kupní smlouvy. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na

(i)                               odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

(ii)                              odstranění vady dodáním náhradního dílu, jež je takové povahy, že jej kupující může vyměnit sám

(iii)             odstranění vady opravou zboží,

(iv)             přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

(v)              odstoupení od Kupní smlouvy

 

 6.9      Práva z vadného plnění (způsob řešení reklamace) při podstatném porušení Kupní smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na

(i)               odstranění vady, nebo

(ii)              přiměřenou slevu z kupní ceny

 

6.10     Volba práva z vadného plnění. Oznámení o tom, jaké právo z vadného plnění dle odst. 6.7 nebo 6.8 Kupující zvolil, je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu současně s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po něm.  Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

 

6.10     Postup při vyřizování reklamace. V případě, že Kupující uplatňuje právo na odstranění vady nebo využil práva odstoupit od smlouvy, je povinen na svůj náklad doručit zboží Prodávajícímu. Kupující je pro přepravu povinen zabezpečit zboží tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Veškeré vady vzniklé přepravou, které nebyly uvedeny v oznámení vad zboží, půjdou k tíži Kupujícího. Reklamaci učiněnou Kupujícím – Spotřebitelem vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující – Spotřebitel na delší lhůtě s ohledem na charakter zboží či vady. Reklamaci učiněnou Kupujícím, který není Spotřebitelem, vyřídí Prodávající v ujednané lhůtě, jinak ve lhůtě přiměřené povaze reklamovaného zboží a obsahu reklamace. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že Kupující k vyřízení reklamace poskytl Prodávajícímu potřebnou součinnost, zejména řádně popsal vady a jejich projevy, umožnil Prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží. Pokud tedy není zboží předáno Prodávajícímu současně s oznámením vady, pak začne lhůta pro vyřízení reklamace běžet až od okamžiku, kdy bude Prodávajícímu reklamované zboží doručeno. Stejně tak pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu informace nebo nedodá dokumenty potřebné k vyřízení reklamace, lhůta pro vyřízení reklamace nezačne běžet, dokud tyto informace nebo dokumenty Kupující nedoplní. Prodávající v takovém případě bez zbytečného odkladu Kupujícího k doplnění těchto informací nebo dokumentů vyzve. Reklamace je vyřízena okamžikem, kdy Prodávající odešle Kupujícímu sdělení o tom, jak byla reklamace vyřízena.

 

 

VII.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

7.1       Důvody pro odstoupení Kupujícím. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených Kupní smlouvou, Obchodními podmínkami a OZ.

 

7.2       Odstoupení (zrušení objednávky) bez udání důvodu před dodáním zboží Smluvními stranami. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy (zrušit objednávku) bez udání důvodu do okamžiku, kdy bude zboží předáno k přepravě na místo dodání dle Kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. Pokud Kupující již provedl úhradu ceny zboží popřípadě i nákladů na dodání zboží, vrátí mu v takovém případě Prodávající do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy uhrazené finanční prostředky, a to bezhotovostně na účet, ze kterého finanční prostředky od Kupujícího obdržel nebo který mu za tímto účelem Kupující sdělí.

 

7.3       Důvody pro odstoupení Prodávajícího. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy (zrušit objednávku) v případě, že Kupující podstatným způsobem poruší Kupní smlouvou, jakož i v dalších případech stanovených Kupní smlouvou, Obchodními podmínkami a OZ. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména (nikoliv výhradně) v případě, že:

(i)                               Kupující neuhradí cenu zboží včetně nákladů na dodání zboží ve lhůtě splatnosti a způsobem dle Kupní smlouvy;

(ii)              Kupující nepřevezme zboží v době a způsobem sjednaným v Kupní smlouvě;

(iii)                             zboží nelze dodat v přiměřené době, a to i v případě, že je v e-shopu uvedena jeho dostupnost „skladem“ (např. v případě, že zboží bylo staženo z oběhu, přestalo se vyrábět, v případě výpadku dodávek zboží ze strany dodavatelů Prodávajícího, nabídka zboží byla Prodávajícím pozastavena nebo ukončena apod. bez ohledu na to, že Prodávající na tuto skutečnost případně prozatím nezareagoval změnou v údaji o dostupnosti zboží);

(iv)             v době od uzavření Kupní smlouvy došlo k výrazné změně ceny nebo nákladů na dodání zboží;

(v)                              předmětem Kupní smlouvy je zboží, u kterého byl v době objednávky na e-shopu uveden zjevně chybný údaj (zejména o nebo vlastnostech zboží, např. rozměrech, materiálech, funkcích, atp.);

(vi)                             Kupující ani do 14 (čtrnácti) dní ode dne obdržení žádosti Prodávajícího podle odst. 3.7 Obchodních podmínek nepotvrdí správnost objednávky;

(vii)                            Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny nebo převzetím zboží z dřívější Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

 

7.4       Forma odstoupení. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, ať už v listinné podobě (dopis) nebo elektronické podobě (e-mail). Tato povinnost neplatí pro Kupujícího – Spotřebitele v případě odstoupení podle ustanovení § 1829 OZ, které je podrobněji upraveno v čl. VIII Obchodních podmínek. Kupující je oprávněn Prodávajícímu zaslat odstoupení v elektronické podobě na e-mail hello@warhouse.cz, v listinné podobě pak na adresu WarHouse Gaming s.r.o., Molitorov 1, 281 63 Kouřim, nebo jej může předat Prodávajícímu osobně na prodejně Prodávajícího.

 

7.5       Vrácení vzájemných plnění. V případě odstoupení kterékoliv ze Smluvních stran od Kupní smlouvy vzniká Smluvním stranám povinnost k vrácení plnění poskytnutých na základě Kupní smlouvy. Kupující tedy vrátí Prodávajícímu zboží, které od něj na základě Kupní smlouvy obdržel, a Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě Kupní smlouvy přijal (cenu zboží, náklady na dodání zboží). Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu bude zboží ze strany Kupujícího doručeno. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nese Kupující. Kupující je povinen vrátit zboží včetně veškerého dodaného příslušenství.

 

7.6       Nemožnost odstoupení. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, nemůže-li vrátit Prodávajícímu zboží v takovém stavu, v jakém jej převzal. Zboží zejména nesmí být opotřebeno nad běžnou míru odpovídající řádnému užívání, nesmí být poškozeno a musí být plně funkční, neodstupuje-li Kupující od Kupní smlouvy právě z důvodu vady zboží spočívající v jeho poškození nebo nefunkčnosti, za kterou má Prodávající nést odpovědnost. Běžné opotřebení zboží vzniklé jeho řádným užíváním nebrání odstoupení od Kupní smlouvy.

 

7.7       Možnost Prodávajícího akceptovat neoprávněné odstoupení. Prodávající je oprávněn (nikoliv však povinen) akceptovat odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy i v případě, že na něj Kupující nemá nárok (např. za situace, kdy Kupujícím vrácené zboží vykazuje nadměrné opotřebení). V takovém případě je však Prodávající oprávněn ponížit peněžní prostředky vracené Kupujícímu v důsledku jeho odstoupení od Kupní smlouvy o částku odpovídající míře znehodnocení zboží. O tomto postupu Prodávající Kupujícího předem informuje a vyžádá si jeho písemný souhlas s takovýmto postupem. Nesdělí-li Kupující nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy o to byl Prodávajícím požádán, zda s takovým postupem souhlasí, Prodávající zašle Kupujícímu zboží zpět na náklady Kupujícího a odstoupení od Kupní smlouvy učiněné Kupujícím odmítne jako neoprávněné.

 

7.8       Povinnost vrácení dárku nebo bonusu poskytnutého k nákupu. Poskytne-li Prodávající Kupujícímu společně se zbožím dárek nebo jakýkoliv bonus, je smlouva o poskytnutí dárku či bonusu mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá smlouva ohledně takového dárku či bonusu účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek či bonus. Nemůže-li Kupující poskytnutý dárek či bonus Prodávajícímu vrátit, je povinen Prodávajícímu nahradit jeho hodnotu v penězích. Povinnost Kupujícího dle tohoto ustanovení se nevztahuje na poskytnuté dárky či bonusy v hodnotě do 100,- Kč. Pokud nedojde k navrácení ze strany Kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení.

 

 

VIII.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM PODLE USTANOVENÍ § 1829 OZ

 

8.1       Přednost ustanovení. Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek upravují výhradně odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – Spotřebitelem bez udání důvodu podle ustanovení § 1829 OZ. Liší-li se ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek od ustanovení čl. VII Obchodních podmínek, mají ve vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem přednost ustanovení tohoto článku.

 

8.2       Odstoupení Kupujícího - Spotřebitele bez udání důvodu. Kupující - Spotřebitel je v souladu s ustanovením § 1829 a násl. OZ oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta zůstane zachována, pokud Kupující - Spotřebitel v uvedené lhůtě odešle sdělení o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující - Spotřebitel je oprávněn pro odstoupení od Kupní smlouvy použít vzorový formulář, který je přílohou Obchodních podmínek. Kupující - Spotřebitel však není oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

8.3       Postup pro odstoupení Kupujícího - Spotřebitele bez udání důvodu. Odstoupení od Kupní smlouvy podle odst. 8.2 Obchodních podmínek může Kupující - Spotřebitel zaslat v listinné podobě na adresu WarHouse Gaming s.r.o., Molitorov 1, 281 63 Kouřim, nebo v elektronické podobě na e-mail hello@warhouse.cz.

 

8.4       Vrácení zboží Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od Kupní smlouvy podle odst. 8.2 Obchodních podmínek, zašle nebo předá Prodávajícímu objednané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující - Spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy veškeré náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Nebude-li možno zboží pro jeho povahu vrátit obvyklou poštovní cestou, činí odhadované náklady na jeho vrácení =250,- Kč. Kupující - Spotřebitel má povinnost zabezpečit vrácené zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

 

8.5       Vrácení přijatých peněžních prostředků Kupujícímu - Spotřebiteli. Prodávající vrátí Kupujícímu ‑ Spotřebiteli do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které Prodávající od Kupujícího - Spotřebitele na základě Kupní smlouvy přijal. Jiným způsobem vrátí Prodávající Kupujícímu - Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky, jen tehdy, pokud s tím Kupující - Spotřebitel bude souhlasit. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu - Spotřebiteli dříve, než mu Kupující - Spotřebitel osobně předá zboží, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Kupující - Spotřebitel je povinen vrátit zboží včetně veškerého dodaného příslušenství, bez známek používání, nepoškozené a pokud možno v původním obalu. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

 

8.6       Snížení hodnoty zboží. Kupující - Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

IX.        ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1       Soulad s právními předpisy. Prodávající prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

 

9.2       Zásady zpracování. Podrobnosti a informace o zpracovávání osobních údajů Prodávajícím jsou popsány v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných zde.

 

 

X.         ŘEŠENÍ SPORŮ

 

10.1     Soudní řešení sporů. K řešení sporů mezi Smluvními stranami vzniklých z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se předsmluvního jednání, uzavření Kupní smlouvy jakož i její platnosti) jsou příslušné soudy České republiky. Tím nejsou dotčena speciální ustanovení o příslušnosti u spotřebitelských smluv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

 

10.2     Ujednání příslušnosti soudu k řešení sporů s mezinárodním prvkem mezi Podnikateli. K řešení sporů vzniklých ze vztahu s mezinárodním prvkem mezi WarHouse Gaming a Podnikatelem (zejména má-li Podnikatel bydliště/sídlo mimo území České republiky) je věcně a místně příslušný obecný soud WarHouse Gaming.

 

10.3     Mimosoudní řešení sporů se Spotřebitelem. Dojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem ke vzniku sporu z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Kupující - Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak WarHouse Gaming doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na WarHouse Gaming pro vyřešení nastalé situace.

 

10.4     Stížnosti Spotřebitele k dozorovým úřadům. Kupující - Spotřebitel má možnost se obracet se svými stížnostmi na orgány státního dozoru a dohledu. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem stanoveném rozsahu Česká obchodní inspekce, dozor nad oblastí zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

XI.        EVIDENCE TRŽEB

 

11.1     EET. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

XII.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1     Právní režim. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními Občanského zákoníku. V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, zohledňují se pravidla vztahující se na Spotřebitele, a to nejen v Občanském zákoníku, ale též podle zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

 

12.2     Kodexy chování. Prodávající informuje, že není zavázán k dodržování kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 

12.3     Změny Obchodních podmínek. Prodávající má právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Vztahy mezi WarHouse Gaming a Uživatelem vzniklé před účinností změny Obchodních podmínek se však nadále řídí Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni, kdy tyto vztahy vznikly.

 

12.4     Odkazy v obchodních podmínkách. Je-li odkaz uvedený v Obchodních podmínkách na jiné ustanovení Obchodních podmínek chybný, má se za to, že takovýto odkaz byl učiněn na takové ustanovení Obchodních podmínek, které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu.

 

12.5     Dostupnost na e-shopu. Obchodní podmínky včetně jejich příloh a Zásad zpracování osobních údajů, jsou vyvěšeny na stránkách www.warhouse.cz

 

12.6     Platnost a účinnost Obchodních podmínek. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23.7.2019


Oznámení o odstoupení od smlouvy ke stažení zde

 

 

WarHouse Gaming s.r.o.

Prodávající a provozovatel e-shopu